Vores grundlag

Vi har en klar målsætning om at hjælpe vores børn og unge Godt På Vej. Her på siden finder du mere om vores værdigrundlag.

Opholdsstedets værdigrundlag

Omsorg & anerkendelse

Værdigrundlag
Den overordnede værdi for os er at møde hinanden som medmennesker på en anerkendende og dermed ligeværdig måde (Løvlie Schibbye, 2010). Med K.E. Løgstrups etiske fordring er vi bevidste om, at vi holder hinandens liv i vore hænder. At vi i hverdagen får stemninger, initiativer og oplagtheder til at blomstre i stedet for at visne – og at det til tider kan ”… være så forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej” (Løgstrup, 2010, s. 56). Dette værdisyn skaber grundlaget for en positiv udvikling som menneske. 

For at disse ovenstående relationelle betydningsfulde øjeblikke kan folde sig ud i hverdagen, er Opholdsstedet Godt På Vej først og fremmest et trygt og kærligt hjem for de unge. Vi ser de unge som unikke og fantastiske unge mennesker på vej ud i livet. Derudover har mange af de unge oplevet omsorgssvigt, traumatisering m.m. Vi ved fra forskning, hvor vigtigt det er, at omsorgspersoner skaber et trygt relationelt udviklingsrum i kærlige omsorgsfulde rammer, hvor der kan ske en affektiv afstemning (Stern, 2004 og Hart, 2016) – og at den unge i samspillet med den omsorgsfulde voksne udvikler evnen til at mentalisere (Bateman & Fonagy, 2007) og dermed at regulere sine følelser, udvise empati m.m. Dette øger selvværdet og tilliden til egne evner og identitet i mødet med andre mennesker.


For at leve op til dette værdigrundlag arbejder vi dagligt med kommunikationsværktøjer som Teori U, pædagogiske metoder som mentaliseringsbaseret pædagogik (Østergaard Hagelquist, 2012) Personalet modtager løbende supervision og undervisning vedr. pædagogiske metoder og indsatser vedr. den enkelte unge, kommunikation og stedets værdikultur. Der er tilknyttet psykolog til sagssupervision. Der er et tæt samarbejde mellem alle professionelle aktører på Godt På Vej

Litteratur
· Bateman A. & Fonagy P. (2007). Mentaliseringsbaseret behandling af borderline personlighedsforstyrrelse – En praktisk guide. Akademisk Forlag.

· Løgstrup, K.E. (2010). Den etiske fordring. 4. udgave. Forlaget Klim

· Løvlie Schibbye. A-L. (2010). Relationer – Et dialektisk perspektiv på eksistentiel og psykodynamisk psykoterapi. 2. udgave. Akademisk Forlag.

· Stern. D. (2004). Det nuværende øjeblik – i psykoterapi og hverdagsliv. Hans Reitzels Forlag.

· Østergaard Hagelquist. J. (2012). Mentalisering i mødet med udsatte børn. Hans Reitzels Forlag.


Aldersgrupper

Vi har en bestemt målgruppe, som retter sig mod børn og unge i vanskeligheder. Vi har at gøre med børn og unge i alderen 10 - 25 år. Beboerne er fordelt på vores to afdelinger på Opholdsstedet.

Pladser

Vi har to boligområder som er koblet til Opholdsstedet Godt På Vej. Det er henholdvis vores børneafdeling på Orevej og vores ungdomsafdeling på Færgegaardsvej.

Økonomi

Der kan ikke laves et konkret budget tilbuddet, da det er individuelle forløb, der tilbydes. Dog vil der være en naturlig udgift vedrørende husleje, kost, administration, transport og personaleforbrug

Fokus på støtte & udvikling

Godt På Vej

Opholdsstedet Godt På Vejs drift og formål udøves naturligvis i fuld overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning på området. Der vil hele tiden være fokus på at være en fyldestgørende  støtte, samt vi er opmærksomme på den nødvendige udvikling af borgerens enkle og individuelle evner og kompetencer. Dertil er formålet at styrke, forny og optimere nye livstils- og handlingsmønstre.

Med en høj prioritering på at opretholde en normal drift i hverdagens rutiner, bliver der taget hånd om beboernes behov for adspredelse og sundhed i form af fritidsaktiviteter. Fokus vil være på at gennemføre daglige pligter, som følge af en helt normal hverdag. Dagene suppleres med aktiviteter og oplevelsesrige udflugter, som udfordrer den enkelte på en retmæssig måde. Eksempelvis ved at høre musik eller en tur i fitness.

Ansøgning om plads

Opholdsstedet Godt På Vej modtager løbende beboere. Visitation foregår i samarbejde med sagsbehandlere og pårørende Man er velkommen til at komme på besøg og danne sig et indtryk af vores afdelinger. Det er vigtigt, at alle parter er indforstået og har en god kemi. I den praksis har vi et førstegangsmøde med den kommende beboer i samvær med pårørende og sagsbehandler et neutralt sted. Vi har løbende udskiftning af vores beboere, i og med det er en naturlig udvikling at skulle præsenteres for nye livsfaser i nye omgivelser. Som udgangspunkt er målet, at børnene fra vores ungdomsafdeling skal blive i stand til at kunne komme over i vores ungdomsafdeling. Her er ansvaret forøget for den enkeltes selvstændighed med støtte og hjælp fra vores pædagoger i personalet.