Pædagogik

Opholdsstedet Godt På Vej er et trygt nervesystem, som de unge kan læne sig ind i. Personalet har en høj faglighed i hele spektret

Opholdsstedets pædagogiske tilgang

Pædagogisk metode & mål

På Opholdsstedet Godt på vej arbejder vi ud fra en mentaliserende tilgang. Vi har et ekstra fokus på miljøet omkring vores børn og unge, som praktiseres i form af overnatninger ved ture i naturen (bl.a. Fiske- og sheltereture), dage i svømmehallen og fitness. Vi holder planmæssige aktiviteter, som rummer den fysiske deltagelse, men samtidig også de mere sociale aktiviteter som f.eks. bagning, hvor nærvær er i fokus. På den måde holder vi vores børn og unge aktiveret ved at være ude i naturlige omgivelser med luft og adspredelse, samt vi vedligeholder og styrker relationerne imellem.

Vi har tilmed beskæftiget os med mere konkrete indlæringsmetoder med vores beboere. Eksempelvis ved at have undervisning i mentalisering. I mentaliseringsundervisningen havde vi en dygtig underviser ude på stedet, som skulle lære vores beboere om mentalisering. I dette forløb var fokus i høj grad på beboerens enkelte livssyn, da det er meget individuelt. Undervisningen gik ud på at mentalisere i praksis, og sætter gang i en proces, hvor der er rum for at anerkende sine udfordringer samt at åbne op og være åben for nye handlingsstrategier.

Den overordnede værdi på Opholdsstedet Godt På Vej er at møde hinanden som medmennesker på en anerkendende og dermed ligeværdig måde. (Løvlie Schibbye, 2010). Med K.E. Løgstrups etiske fordring er vi bevidste om, at vi holder hinandens liv i vore hænder. At vi i hverdagen får stemninger, initiativer og oplagtheder til at blomstre i stedet for at visne – og at det til tider kan ”… være så forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej” (Løgstrup, 2010, s. 56). Dette værdisyn skaber grundlaget for en positiv udvikling som menneske. Et værdisyn som vi vægter højt.

Opholdsstedet Godt På Vej er først og fremmest et trygt og kærligt hjem, som gør at betydningsfulde øjeblikke kan folde sig ud i hverdagen. Beboerne er unikke og fantastiske, og de er på vej ud i livet. Vi ved fra forskning, hvor vigtigt det er, at omsorgspersonerne skaber en tryg tilknytningsform i et udviklingsrum af kærlige omsorgsfulde rammer, hvor der kan ske en affektiv afstemning (Stern, 2004 og Hart, 2016) samt at den unge i samspillet med den omsorgsfulde voksne, har rum til at udvikle evnen til at mentalisere (Bateman & Fonagy, 2007).

Vores grundlag

Værdigrundlaget hos os består af at støtte vores beboere, som oplever at have psykiske vanskelligheder, eller som oplever at have tendens til at være ekstra sårbare.

Om at bo her

Godt På Vej er en selvejende institution med kompetente og uddannede pædagoger. Vi bestræber os på at være et sted for børn og unge, hvor personlig udvikling er i fokus.

Godt På Vej

Beboerne vil blive guidet og støttet i sådan et omfang, at de bliver i stand til at kunne håndtere udfald, som umiddelbart vil vise sig for den enkelte. Beboerne hjælpes Godt På Vej.

Støtte og pædagogik, overgreb og udfordringer

Kommunikationsværktøjer

For at leve op til vores værdigrundlag arbejder vi dagligt med kommunikationsværktøjer som Teori U, pædagogiske metoder som mentaliseringsbaseret pædagogik (Østergaard Hagelquist, 2012) og neuropædagogik ud fra en udviklingsorienteret (ZNU) neuroaffektiv udviklingspsykologisk vinkel (Hart, 2016), samt vi tilbyder de unge psykodynamisk og mentaliseringsbaseret terapi. Dette sker altid ud fra et intersubjektivt perspektiv. Det vil sige, at vi som mennesker ser os selv og andre som unikke subjekter med særlige følelser, tanker, drømme mm.

 

Vi udviser tillid og nærvær, og på den måde er vi altid et trygt nervesystem, som særligt beboerne kan læne sig trygt ind i. Vi sørger for, at vi altid følger en omsorgsfuld forklaring, i det der skal sættes tydelige grænser i situationer. Personalet modtager løbende supervision og undervisning vedrørende pædagogiske metoder og indsatser omhandlende den enkelte. Herunder er opholdsstedets kommunikation og stedets værdikultur i højsædet. Der er tilknyttet psykologer til sagssupervision. Der er altså et tæt samarbejde mellem professionelle aktører på opholdsstedet.

Litteratur

  • Bateman A. & Fonagy P. (2007). Mentaliseringsbaseret behandling af borderline personlighedsforstyrrelse – En praktisk guide. Akademisk Forlag.

  • Hart, S. (2016). Neuroaffektiv udviklingspsykologi 1-3. Hans Reitzels Forlag.

  • Løgstrup, K.E. (2010). Den etiske fordring. 4. udgave. Forlaget Klim

  • Løvlie Schibbye. A-L. (2010). Relationer – Et dialektisk perspektiv på eksistentiel og psykodynamisk psykoterapi. 2. udgave. Akademisk Forlag.

  • Stern. D. (2004). Det nuværende øjeblik – i psykoterapi og hverdagsliv. Hans Reitzels Forlag.

  • Østergaard Hagelquist. J. (2012). Mentalisering i mødet med udsatte børn. Hans Reitzels Forlag.